Self Development

5 องค์ประกอบ คนอยากรวยต้องรู้

1.ตั้งเป้าหมาย

เราอยากได้อะไร อยากเป็นอะไร ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัด มีกำหนดเวลา ว่าอยากได้เมื่อไหร่ และต้องมีทางเป็นไปได้ ตัวอย่าง เช่น อยากมีเงิน 1 แสนบาท ภายใน 3 เดือน

2.วางกลยุทธ์

เมื่อได้เป้าหมายแล้ว เราต้องเลือกว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือใช้วิธีอะไรในการทำงาน เพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นๆ เช่น เลือกขายถั่งเช่า 400 กระปุก กำไรกระปุกละ 250 บาท เพื่อให้ได้เป้าหมายเงิน 1 แสนบาท

3.หาช่องทาง

เลือกช่องทางการทำงาน การขาย เพื่อทำงานให้ได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ตัวอย่างเช่น เลือกที่จะขายช่องทางต่างๆ ออฟไลน์ ออนไลน์ ผ่านเฟซบุค แฟนเพจไลน์ กลุ่มขายของต่างๆ ให้ได้วันละ 4 กระปุก เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้

4.สื่อสารทีมงาน

พูดคุยแผนการทำงานกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทเจ้าของสินค้า ลูกน้อง เจ้านาย เพื่อให้มองไปที่เป้าหมายเดียวกัน

5.วัดผล

ทุกการทำงาน ต้องมีการวัดผลที่เกิดขึ้น ว่าสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ

One thought on “5 องค์ประกอบ คนอยากรวยต้องรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *